Let op! Broedseizoen start in maart

Om vogelnesten maar ook konijnen, hazen, hagedissen, das en vos beter te beschermen tegen verstoring door recreanten in de natuur is er een voorlichtingscampagne gestart. De provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties werken samen om alle recreanten meer voor te lichten en bewust te maken van de risico’s in het broedseizoen. Zo ook honden- en kattenbezitters. Het broedseizoen start in maart. Met meer voorlichting willen de partners recreanten, waaronder honden- en kattenbezitters, bewuster maken van de ongewenste invloed op de natuur, zoals de verstoring van dieren. Op borden bij natuurgebieden en op websites van terreinbeheerders staat duidelijk aangegeven wat de regels precies zijn. Ook wordt er voorgelicht op social media, borden op locatie en bezoekerscentra. De toegangsvoorwaarden verschillen per natuurgebied. Daarom is het goed om altijd eerst de toegangsvoorwaarden te lezen. Recreanten die zich daar niet aan houden riskeren een bekeuring.

Verstoren van dieren voorkomen
Om te voorkomen dat dieren verstoord worden, moeten honden zijn aangelijnd. Zeker in de broedtijd. In Noord-Holland broeden veel vogelsoorten die beschermd zijn. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, maar ook reeën, konijnen, hazen, hagedissen kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest. Dan is het risico groot dat de jongen verhongeren, hun eieren niet uitkomen of dat de eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Ook adviseren de natuurorganisaties om huiskatten ’s nachts binnen te houden omdat zij een risico kunnen vormen voor nesten met eieren.

Handhavingssamenwerking
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Goois Natuurreservaat, PWN en Recreatie Noord-Holland en Recreatie Midden-Nederland hebben afgesproken meer te gaan samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. De doelstelling van deze samenwerking is erop gericht bewustwording te creëren bij recreanten zoals hondeneigenaren, mountainbikers en agressoren. Overtreders kennen soms de regels niet en zijn zich niet bewust van de impact van hun gedrag. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de organisaties hun capaciteit beter inzetten en eenduidiger optreden.

Wetgeving
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote delen van de gebieden die Noord-Hollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de natuur en dat van recreanten. Het gaat om de bescherming van natuur én om het duurzaam gebruik en de beleving ervan.
Foto: Arie van de Hout

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *