Ruim 200 miljard kapitaalvernietiging in Nederlands buitengebied

De trek naar de stad en met name de vier grote steden in Nederland leidt de komende decennia tot een enorme kapitaalvernietiging in het buitengebied. Op dit moment wonen zo’n 7 miljoen mensen in de Randstad en 10 miljoen mensen daarbuiten. In de komende 20 tot 30 jaar zal dit zijn omgedraaid. Erik Droogh, mede-initiatiefnemer van het platform Renaissance van het Platteland: “Het gevolg daarvan is dat er in het buitengebied van Nederland bijna 1 miljoen huizen gesloopt moeten worden. Neem daarbij de leegstand in maatschappelijke locaties als winkels, scholen en nutsgebouwen, dan leidt dit tot een afschrijving van tenminste ruim zo’n 200 miljard euro, los van de waardedaling van omliggend onroerend goed. Denk alleen al aan het afboeken op hypotheken, de economische gevolgen zijn zeer ingrijpend. Met een integrale en duurzame verbinding tussen stad en platteland kan dit worden voorkomen.”

Spreiden van investeringen goed voor steden
Het platform reageert hiermee op het plan van de vier grootste steden van ons land, verenigd in de G4, waarin aan de overheid wordt gevraagd om 35 miljard in de Randstad te investeren. Aan de hand van dat plan worden de komende 15 jaar onder andere 1 miljoen ‘groene’ woningen gerealiseerd. Dit terwijl in het landelijk gebied honderd duizenden woningen en bedrijven beschikbaar komen. Erik Droogh: “Het plan van de G4 is te eenzijdig en gaat over meer van hetzelfde. De Randstad wordt nog voller en drukker en de leegloop van het buitengebied wordt juist versneld. Dit creëert nieuwe problemen en lost de oude maar ten dele op. Wij pleiten voor een andere visie. Stad en platteland hebben elkaar nu en in de toekomst heel hard nodig om de leefbaarheid en duurzaamheid van Nederland zeker te stellen. Daarbij gaat het om thema’s als gezond en veilig voedsel, woongenot, duurzame energieopwekking, recreatie en klimaatbeheersing. Denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast in het afgelopen jaar. Die kon alleen goed worden opgevangen door de inzet van het platteland. Daarom is het noodzaak dat de  investeringen in infrastructuur, onderwijs en technologie integraal worden bekeken vanuit een gezamenlijk perspectief van stad en platteland.”

Technisch hoogstaande oplossingen en datanetwerken
De leegloop van het buitengebied is geen typisch Nederlands verschijnsel. De trek naar de stad is een wereldwijde trend. Zo stond nog niet zo lang geleden in Frankrijk een dorp te koop voor één euro. “Zo extreem is de ontwikkeling bij ons in Nederland nog niet, maar de ontwikkeling is duidelijk gaande. Er is sprake van krimpregio’s en wij zien in sommige gebieden woningafbraak omdat er eenvoudig weg geen vraag meer is. Het goede nieuws is dat Nederland dankzij de unieke ligging, infrastructuur, kennis en maatschappelijke verbanden juist volop kansen heeft om deze ontwikkeling te keren. Kansen die vragen om andere keuzes. Investeer, zoals al vaker is aangegeven, in sterke datanetwerken en technische hoogstaand onderwijs en geavanceerde oplossingen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je in de nabije toekomst in 20 minuten vanuit de Achterhoek op de Zuidas kunt zijn. Nu is er in het buitengebied vooral een gebrek aan investeringen in goede, ook digitale, verbindingen en veiligheid. Daardoor krijgt bijvoorbeeld de criminaliteit steeds meer de vrije hand. Ook met alle gevolgen voor de steden. Stad en platteland zullen samen voor oplossingen moeten gaan zorgen.”

Nieuwe verbinding tussen stad en platteland
Het platform Renaissance van het Platteland streeft naar nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. De ambitie is om de krachten van het platteland optimaal te benutten om in de toekomst de steden te kunnen bieden wat nodig is: voedselvoorziening, recreatie, woongenot, energievoorziening en klimaatbeheersing. Dit wil het platform bereiken door snel te schakelen en te innoveren, stad en land te laten samenwerken, nieuwe verdienmodellen te creëren en overbodige en achterhaalde regelgeving weg te nemen. “We zien de laatste jaren op regionaal niveau al veel initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van voedselproductie en energievoorziening, die zorgen voor nieuw maatschappelijk elan en ondernemerschap. Die initiatieven willen wij versterken met een integrale aanpak op regionaal niveau.”

Over Renaissance van het Platteland
Het platform Renaissance van het Platteland is een initiatief van Leisurelands (recreatie), Brabants Particulier Grondbezit (BPO), STIRR (Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte), ZLTO (vereniging voor ondernemers in de groene ruimte), HAS Hogeschool, Federatie Particulier Grondbezit (FPG) en Innocity (vrijetijdseconomie). Het platform is opgericht in 2015 en heeft, aan de hand van een serie brainstormsessies met stakeholders de kernthema’s geformuleerd die de samenhang tussen stad en platteland kunnen versterken. Deze thema’s zijn, in combinatie met een aantal inspirerende voorbeelden, gepubliceerd in november 2016.  Klik hier voor informatie.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Meld je aan om elke maand geweldige
inhoud in je inbox te ontvangen.

We spammen niet!
Lees ons privacybeleid voor meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *