Zaken regelen

In de praktijk kom je soms zaken tegen die je weer op de feiten drukken. Ervaringen waaruit blijkt dat het goed is om je zaken te regelen als ondernemer.

Recent overkwam ons dat weer. Wij mochten op gesprek komen bij een ondernemer die zijn onderneming wilde verkopen. Ons bereikte signalen dat deze ondernemer niet meer in staat was deze beslissingen zelf te nemen. Dit vertraagde het verkoopproces enorm, omdat via de rechtbank een onder curatele stelling aangevraagd moest worden met als uitkomst dat een derde, niet zijnde een familielid, de zaken verder moest behartigen. Of dat de wens was van de ondernemer zullen wij nooit weten.

Wel is het goed over deze zaken na te denken en deze te regelen wanneer u daartoe nog in staat bent. Ondernemers zijn er vaak van overtuigd dat ze onsterfelijk zijn, althans over een onverwoestbare gezondheid beschikken! De praktijk is echter dat juist de ondernemer heel intensief leeft en (dus) hard slijt. Uit onderzoek is gebleken dat ze zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte situaties. Als u als ondernemer bijvoorbeeld door langdurige ziekte onverwacht uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming en soms zelfs leiden tot faillissement.

Nauwelijks is er iets bij wet geregeld als het gaat om de continuïteit van de onderneming. Voor een B.V. verplicht de wet dat er in de statuten een regeling getroffen wordt bij ontstentenis (bijv. ontslag of overlijden ) of bij belet (bijv. bij schorsing, ziekte of afwezigheid) van de bestuurder. Als er dan geen andere bestuurder(s) overblijven, dan staat er doorgaans in de statuten dat er dan tijdelijk een persoon moet worden aangewezen door de algemene vergadering. Een directeur-aandeelhouder die overlijdt of ernstig ziek wordt kan helemaal geen beslissingen meer nemen in een vergadering.

Het is dus van belang om zelf alvast een regeling te treffen voor de situatie waarbij u niet meer zelf over uw (vermogensrechtelijke) belangen kunt beschikken. Het samenstel van deze regeling heet “levenstestament”, een notariële akte waarin u (bijvoorbeeld aan uw kinderen) volmacht geeft om namens u tijdens uw leven diverse rechtshandelingen te verrichten indien u daartoe zelf niet meer in staat bent. Met een levenstestament schept u als ondernemer duidelijkheid over de rechten en plichten van de gevolmachtigde. Hierin kunt u zaken regelen, zoals uw wensen met betrekking tot de ondernemingsbelangen en de continuïteit van de onderneming. Wie mag besluiten nemen bij tijdelijke of langdurige onbekwaamheid ten aanzien van de bedrijfsvoering (deze volmacht kan ook worden ingeschreven in het handelsregister). Welke belangrijke besluiten mogen niet genomen worden (bijvoorbeeld geen investeringen boven een bepaald bedrag). Welke (andere) beperkingen geeft u aan deze volmacht. Aan wie moet de gevolmachtigde zijn/haar rekening en verantwoording afleggen. Kortom, belangrijke zaken om te regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *